Príspevky na ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Vojna na Ukrajine vyhnala do dnešného dňa z domovov takmer 4 milióny ľudí. Tí bezpečie a útočisko hľadajú aj na našom území. Slovenská republika v rámci snahy pomôcť nášmu východnému susedovi pristúpila k niekoľkým opatreniam aj v oblasti bývania pre ukrajinských vojnových utečencov. Práve na tieto sa zameriame v ďalšom texte.

Príspevok na ubytovanie odídenca

Prakticky ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu a príchode prvých utečencov z Ukrajiny množstvo Slovákov ponúklo utečencom svoje nehnuteľnosti vhodné na bývanie do bezodplatného užívania. Nakoľko sa však počet utečencov prichádzajúcich na naše územie zo dňa na deň zvyšoval, štát sa ďalej nemohol spoliehať iba na dobré srdce majiteľov nehnuteľností. Rozhodol sa tak aj iných vlastníkov motivovať, aby tie nehnuteľnosti, ktoré majú voľne k dispozícii, dali do užívania vojnovým utečencom za finančný príspevok a zároveň im takýmto spôsobom aj poďakovať za ich spolupatričnosť v čase mimoriadnych udalostí.
Novelami zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle (ďalej len ako „zákon o azyle“) bol zavedený mechanizmus poskytovania príspevku na ubytovanie odídenca, pričom jeho presnú výšku určila Vláda SR v nariadení č. 99/2022 Z. z., prijatom dňa 30. marca 2022. Príspevok na ubytovanie odídenca (ďalej len ako „príspevok“), ktorý bude vlastníkom vyplácať ich obec, sa pohybuje vo výške:
 • 7 EUR / 1 noc za každého ubytovaného odídenca, ktorý získal štatút dočasného útočiska, ak odídenec dovŕšil vek 15 rokov života
 • 3,5 EUR / 1 noc za každého ubytovaného odídenca, ktorý získal štatút dočasného útočiska a nedovŕšil vek 15 rokov života.
Prijatou zákonnou úpravou však bola stanovená aj maximálna výška príspevku odstupňovaná podľa počtu obytných miestností poskytnutej nehnuteľnosti. Ak má nehnuteľnosť:
 • 1 obytnú miestnosť, príspevok sa poskytuje nanajvýš v sume 500 EUR,
 • 2 obytné miestnosti, príspevok sa poskytuje nanajvýš v sume 750 EUR,
 • 3 obytné miestnosti, príspevok sa poskytuje nanajvýš v sume 1000 EUR,
 • 4 a viac obytných miestností, príspevok sa poskytuje nanajvýš v sume 1250 EUR.
Vznik nároku na príspevok je podmienený splnením niekoľkých podmienok, spomedzi ktorých snáď najviac zaujala zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi. Tejto osobitnej zmluve, ktorej povinné náležitosti sú určené už spomínaným nariadením Vlády SR, sa budeme bližšie venovať v samostatnom príspevku. Ostatnými nosnými podmienkami pre získanie nároku na príspevok sú:
 • Ubytovanému utečencovi bolo udelené dočasné útočisko alebo oň požiadal (ďalej len ako „odídenec“).
 • Vlastník a odídenec uzavreli zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi a túto zmluvu vlastník predložil obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.
 • Vlastník obci v lehote 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytol ubytovanie odídencovi predloží výkaz o počte nocí, počas ktorých poskytoval ubytovanie.
 • Odídenec obci jedenkrát mesačne osobne oznámi, že mu je skutočne poskytované ubytovanie, prvý krát v apríli.

Ako vzniká nárok na príspevok

Je zrejmé, že štát chce mať poriadok v tom, komu a koľko vypláca a preto zaviedol niekoľko uvedených povinností.
 1.  Vlastník nehnuteľnosti ponúkne bezplatne svoju nehnuteľnosť vhodnú na bývanie vojnovému utečencovi z Ukrajiny.
 2.  Utečenec získa štatút dočasného útočiska alebo oň požiada a teda sa ďalej označuje ako odídenec.
 3.  Vlastník a odídenec spolu uzavrú Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len „zmluva“), ktorá spĺňa náležitosti stanovené očakávaným nariadením vlády.
 4.  Vlastník túto zmluvu predloží príslušnej obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza nehnuteľnosť.
 5.  Vlastníkovi vzniká nárok na príspevok za ubytovanie odídenca a to aj spätne, najviac 7 dní predo dňom podania žiadosti o priznanie štatútu odídenca, no najskôr od 26.2.2022.
 6.  Odídenec je pre zachovanie nároku vlastníka na príspevok povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu vlastník nehnuteľnosti poskytuje ubytovanie. Túto povinnosť budú mať odídenci prvý krát v apríli 2022.
 7.  Vlastník nehnuteľnosti v lehote 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytol ubytovanie odídencovi, predloží obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.
 8.  Obec vyplatí vlastníkovi príspevok.

Dočasné útočisko

Dôležité je zopakovať, že vlastník nehnuteľnosti, ktorú ponúkol do užívania utečencom pred vojnou na Ukrajine, má nárok na získanie finančného príspevku v prípade, že ním ubytovaný utečenec požiadal o udelenie štatútu dočasného útočiska. Čo tento štatút znamená, ako ho môže jednotlivec získať a aké benefity z neho vyplývajú?
Inštitút dočasného útočiska je upravený v ustanoveniach § 29 a nasl. zákona o azyle. „Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.“[1] V zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona o azyle je možnosť poskytovania dočasného útočiska podmienená rozhodnutím Vlády SR o začatí poskytovania dočasného útočiska, pričom Vláda SR je zároveň povinná určiť začiatok, podmienky a skončenie jeho poskytovania. K uvedenému došlo prijatím uznesenia vlády č. 144/2022 z 28. februára 2022. V zmysle uvedeného uznesenia sa dočasné útočisko na území Slovenskej republiky poskytuje od 1. marca 2022 do 31. decembra 2022.  Táto lehota sa môže v reakcii na vývoj situácie ešte zmeniť.
Inštitút dočasného útočiska skrátene povedané predstavuje akési zjednodušené a zrýchlené azylové konanie, ktoré odídencovi umožní bezpečný pobyt na našom území a zabezpečenie základných životných potrieb.  Na základe dočasného útočiska má odídenec právo na zdravotnú starostlivosť, smie sa zamestnať (no nemôže podnikať) a taktiež má nárok na dávky v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky na jej priznanie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 417/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
O dočasné útočisko smie odídenec aktuálne požiadať priamo pri prechode slovenských hraníc, kde mu je štatút dočasného útočiska poskytnutý na počkanie. Ďalšou možnosťou je podanie žiadosti o pridelenie štatútu dočasného útočiska osobne na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície[2] a čiastočne taktiež aj prostredníctvom online služby pre registráciu dočasného útočiska[3], na základe ktorej je možné predvyplniť predmetnú žiadosť a následne ju už len odovzdať na oddelení cudzineckej polície.
„Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne:
 • na manžela štátneho občana Ukrajiny,
 • na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
 • na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.“[4]

Nájomná zmluva a nárok na príspevok

Vojna na Ukrajine trvá už vyše mesiaca, no finálnej podoby zákonnej úpravy príspevku sme sa dočkali až ku koncu marca. Je preto pochopiteľné, že v snahe o usporiadanie pomerov a stanovenie základných pravidiel uzatvorili mnohí vlastníci s ubytovanými odídencami zmluvy o výpožičke, nájomné či iné zmluvy. S prichádzajúcou úpravou sa preto vyskytla otázka, ako ďalej s takýmito zmluvnými vzťahmi a či aj v týchto prípadoch vzniká nárok na príspevok.
Odpoveď vlastníkov zrejme nepoteší, nakoľko zákon o azyle pri príspevku upravuje osobitnú zmluvu o ubytovaní odídenca a jedine na tú viaže nárok na príspevok. Z toho dôvodu odporúčame vlastníkom, ktorí majú záujem poberať príspevok, ukončiť predchádzajúce zmluvné vzťahy s odídencami a uzavrieť s nimi novú zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra SR na svojej webovej stránke.
Vhodnou formou ukončenia zmluvného vzťahu je spísanie jednoduchej dohody o ukončení zmluvy, ktorú podpíšu všetky zmluvné strany.

 

 
 
 
 
 

31. 03. 2022 spracoval: 
JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
odkaz:
https://www.realitnaunia.sk/lex-ukrajina-prispevok-na-ubytovanie-odidencov